පොලිසියට දෙමළ බසින් පැමිණිලි කරන්න දුරකතන අංයක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත දෙමළ භාෂාවෙන් පැමිණිළි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා තිබෙනවා.…