පාසල් සිසුන් සමග සිරියාවේ බස් රථයක් ගඟකට පෙරළෙයි (VIDEO)

පාසල් බස් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් ගඟකට පෙරලීමෙන් හත් දෙනෙකු මිය ගිය පුවතක් වයඹදිග සිරියාවේන් වාර්තා…