සුව සැරියට අපෙන් සවියක් – කොටස් වෙළඳපොල දුන් සවිය

හදිසි සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා වන ප්‍රවේශය ඉහළ නැංවීම තහවුරු කරමින් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට…