කුලියාපිටිය ඝාතනයේ සැකකරුවන්ට ඇප නැතිවෙයි

කුලියාපිටියේ තරුණයා ඝාතනය සම්බන්ධව බන්ධනාගාරය මඟින් ඉදිරිපත්කළ සිඟිති නමැත්තාගේ සහ ඔහුගේ බිරිඳගේ ඇප අවලංගු කිරීමට කුලියාපිටිය…