ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ඇමති දිවයිනට

ඉන්දීය සාගර කලාපීය සංගමයේ (IORA) 23 වැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගි වීම සඳහා ඉන්දීය විදේශ කටයුතු…