ජුනි සිට යළිත් සුරක්ෂා

සිසු රක්ෂණාවරණය යලි ආරම්භ කිරීමට ජනාධිපති රණිල් වික්‍රමසිංහ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවයින පුරා…

සුරක්ෂා රක්ෂණය යළි පණ දෙයි

සුරක්ෂා රක්ෂණය යළි ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු උපදේශක මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා පවසනවා. 2017…