ජපාන රැකියා සදහා ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට වැඩි අවස්ථාවක් දෙන්න – ඇමති මනුෂ ජපානයේ IRO සංවිධානයෙන් ඉල්ලයි

වැඩි වශයෙන් ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් ජපානයේ තාක්ෂණික සීමාවාසික පුහුණු ලාභීන් ලෙස බඳවාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස…