සුඩානයේ ආහාර අර්බුධය උග්‍ර අතට හැරෙයි

සුඩානයේ ඇතිවන අඛණ්ඩ ගැටුම් හේතුවෙන් දැඩි මානුෂීය අර්බුදයක් මේ වනවිට ඉස්මතු ව තිබෙනවා. ඉන් ආහාර අර්බුදය…