පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදිවලින් 80%ක් බෙදා අවසන්

පාසල් ළමුන්ගේ නිල ඇඳුම් රෙදි 80% ක් බෙදා අවසන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවෙදනයක් නිකුත් කරමින් කියා…