ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙයි.

ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් ක්‍රිකට් පිටියට සමුදෙයි. එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් අළු බඳුන තරගාවලියේ…