වර්ජනයෙන් දුම්රිය සේවය බිඳ වැටේ

අද (15) දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කාර්යාල දුම්රිය 13 ධාවනය කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව ඊයේ ජනධිපති…