ජනපති අතින් විවෘත වුණු කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ගුවන් පාලම

කොම්පඤ්ඤ වීදිය, විනිසුරු අක්බාර් මාවත හා උත්තරානන්ද මාවත සම්බන්ධ කරමින් දුම්රිය මාර්ගයට ඉහළින් ඉදිකරන ලද ගුවන්…