ස්ට්‍රෝබෙරි වැව්වොත් රටම ගොඩ

අපනයනය පදනම් කර ගත් ස්ට්‍රොබෙරි වගාව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත. දේශීය ආයෝජකයින් පිරිසක්…