විදෙස් තරුණියගේ බෑගය සොරාගත් සැකකරු රිමාන්ඩ්

පස්සර බස් රථයේදී එංගලන්ත ජාතික තරුණියගේ වටිනා බෑගයක් සහ මුදල් සොරාගත් කැලණිය පෙතියාගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරු…