දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය දැඩි තීරණයක

සේවය හැරයෑමක් ලෙස සලකන බවට නිකුත් කර ඇති නිවේදනයට අනුව සිය සේවය නොමැතිව දුම්රිය සේවය පවත්වාගෙන…