මාරක අනතුරින් මියගිය සනත් නිශාන්ත ඩුබායි රාජ්‍යයේ? මෙන්න ඇත්ත නැත්ත

ඉකුත් දිනවල සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වුණු, “කවුද කියන්නේ සනත් නිශාන්ත මැරිලා කියලා” යනුවෙන් සඳහන් සඳහන්…