ඔබේ ඡායාරූපය සහිත මුද්දරයකින්
ලිපියක් යවන්නේ මෙහෙමයි

තමන්ගේ ඡායාරූප සහිත මුද්දරයක් භාවිත කිරීමේ හැකියාව මෙරට ජනතාවට ලබා දී ඇති බව තැපැල්පති රුවන් සත්කුමාර…