වසර තුනක් තිස්සේ ජනප්‍රිය පාසැල්වලට ළමුන් 2367 හොරෙන් දාලා

ගෙවීගිය වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් විධිමත් ක්‍රමයට පිටින් ජනප්‍රිය පාසල්වලට ළමුන් 2,367ක් ඇතුළත් කර ඇති බව…