සරසවිවල අනධ්‍යන සේවකයොත් වර්ජනයේ

වැටුප් ගැටලුවක් මුල්කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සේවකයින් ආරම්භ කළ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දෙවැනි දිනටත් අද (13)…