සාමාන්‍ය පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම කල් ගිහින්

දිවයින පුරා පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2023(2024) විභාගයේ පළමු අදියරේ ඇගයීම් කටයුතු…