රුසියාවේ සහ යුක්‍රේනයේ යුද්ධයට ලාංකිකයෝ 600ක් බලෙන් යවලා – ඇමති දයාසිරි

රුසියාවේ සහ යුක්‍රේනයේ කඳවුරුවල රැකියා දෙන බව පවසා එම රටවලට රැගෙන ගිය හිටපු හමුදා භටයන් 600කට…