ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය හැමදමත් පරක්කුයි. ජපානයට ගිය යානයත් හරවගෙන එයි

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය ගුවන් යානා මෑතක සිට බහුල වශයෙන් ප්‍රමාද වීමක් සිදුව ඇත. ජපානයේ, නරීටා බලා…