ශ්‍රී ලංකන් එයාර් පසුගිය වසරේ ඩොලර් ලියන 525 පාඩුවක් වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන එයාර් ලංකා සමාගම, 2022 මාර්තු මාසයෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සදහා…

ශ්‍රී ලංකන් එයාර් විකුණන්න ගුවන් සේවා පනත සංශෝදනය කරයි

ගුවන් සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයට ඉඩ සළසමින් පවතින සිවිල් ගුවන් සේවා පණත සංශෝධනය කිරීමට…