අඟහරු බලා යන්න සැරසෙන ශ්‍රී ලාංකික තරුණිය

අඟහරු ග්‍රහයාගේ ගවේෂණ කටයුතු සඳහා සිදුකරන පර්යේෂණයකට ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥවරියක් තේරී ඇති බව වාර්තා වනවා. ඊට…