සිම්බාබ්වේ පරදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුන් වැනි T20 තරගයත් දිනයි
තරගාවලියේ ජයත් ශ්‍රී ලංකාවට.

ශ්‍රී ලංකා – සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම් අතර පැවති තරග 3කින් සමන්විත T20 තරගාවලියේ අවසන් T20 තරගය අද…