ඇෆ්ගන්ස්ථානය පරදා ශ්‍රී ලංකාව දෙවෙනි එක් දින තරගයෙන් ජය ලබයි.

පළමු එක් දින තරගයෙන් සංචාරක ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හමුවේ කද පරාජයේ අවමානය මකා ගනිමින් දෙපිල අතර පැවති…