සංචාරය කිරීමට වඩාත් සුදුසු ගමනාන්ත තුන අතරට ශ්‍රී ලංකාවත්

සංචාරය කිරීම සඳහා ලොව හොඳම රටවල් තුන අතරට ශ්‍රී ලංකාව තේරී පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.…