ලංකාවේ කුලු බඩු වලට දෙසැම්බර් ඉඳන් වෙන්න යන දේ

මෙරට සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කුළුබඩු නිෂ්පාදකයන් සියලු දෙනා ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය බවට කෘෂිකර්ම…