දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිගේ මරණය ගැන විවෘත තීන්දුවක්

දුම්රිය සංචාරක බංගලාවක නවාතැන්ගෙන සිටියදී හදිසියේ ජීවිතක්ෂයට පත්වූ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි වික්‍රමසිංහ බණ්ඩාර මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද…

දුම්රිය සේවය අධිකාරියක් කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට්ටුවට

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය අධිකාරියක් බවට පත්කිරීම සඳහා වන යෝජනාව පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…