මුද්දර මුද්‍රා යන්ත්‍ර අතරේ දුෂණයක සෙවනැලි

මුද්දර මුද්‍රා යන්ත්‍ර පනහක් මිලදී ගැනීම තැපැල්පති රුවන් සත්කුමාර විසින් අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වනවා. රුපියල්…

තැපැල් වැඩ වර්ජනය ඇරඹේ. නමුත් සේවක නිවාඩු අවලංගුයි.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත් විකිණීමට එරෙහිව දෙදින සංකේත වැඩ වර්ජනයක් තැපැල් සේවකයන් විසින් ආරම්භ කර තිබේ කෙසේ…