ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවට ජාතික වාර්තා දෙකක්

59 වැනි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී ඊයේ (31) අවසන් වුණේ නව…