“අපි එකිනෙකාට උපකාර කරමින් ඉදිරියට යා යුතුයි” – ජනපති ඉන්දීය සබඳතාවට අතවනයි

“ ඉතිහාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පවතින පුළුල් වෙළෙඳ සහ ආර්ථික සබඳතා දෙරටටම ප්‍රතිලාභ…