පාපන්දුවේ අර්බුද රැසක්. නාම යෝජනා පහක් ප්‍රතික්ෂේප වේ

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ආයතනයේ සභාපති ධුරයට නාමයෝජනා භාරදුන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාපන්දු සංගමයේ සභාපති දක්ෂිත සුමතිපාලගේ හා…