ඇඟළුම් අපනයන ආදායම පහළට, විදෙස් ප්‍රේෂණ ඉහළට

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම් සැලැකිය යුතු ලෙස පහළ යාමත් සමඟ 2023 පෙබරවාරි මාසයේ දී කාර්මික භාණ්ඩ අපනයන…