රේගු නිලධාරීන් අකුරට වැඩ

රේගු නිලධාරීන් අද (19) උදෑසන 9 සිට පස්වරු 4.45 දක්වා අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ…