හමුදා සෙබළියන් පිරිසක් මාර් ගයක් හරස්කර විරෝධතාවායක.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ 4 වෙනි ස්වෙච්චා කාන්තා බලකායට අයත්, මුලතිව් කොකාවිල් යුද හමුදා කදවුරට අනුයුක්තව…