යුද්ධ හමුදා අන්තර් රෙජිමේන්තු මළල ක්‍රීඩා උළෙල ඇරඹේ

59 වැනි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා අන්තර් රෙජිමේන්තු මළල ක්‍රීඩා උළෙල දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී අද…