එළවලු සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාරවල වෙළඳපොල මිල ගණන් හරියට දැනගමු

නාරහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළුවල අද සිල්ලර මිල සටහන් වුණේ මේ ආකාරයට,කැරට් රු 320බෝංචි රු 320ලීස් රු…