කවුරුත් කතා කරන “Starlink” අන්තර්ජාල සේවාවට ඇණවුම් කළ යුතු Link එක මෙන්න

ලෝකයේ වේගවත්ම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් වන “Starlink” සේවාව මෙම වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමට නියමිතව තිබෙනවා.…