හෙට විශේෂ නිවාඩුවක් ලැබෙන පාසල් මෙන්න

රජයේ පාසල්වලට දෙනු ලබන විශේෂ නිවාඩුවක් ලෙස සලකා හෙට (07) නිවිතිගල අධ්‍යාපන කලාපයේ පහත සඳහන් කොට්ඨාසලවල…