අලුත් අවුරුද්දට ගමේ යන්න හෙට සිට විශේෂ බස්රථ සේවාවක්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පණ්ඩුක ස්වර්ණහංස මහතා සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය…