මදුරු කොයිල් නිසා දිස්ත්‍රික්ක 18ක ‘ගේ කුරුල්ලෝ’ වඳ වෙලා

ඉකුත් දශක හතරක් පුරාවට කරන ලද නිරීක්ෂණවල දී ගේ කුරුල්ලා මෙරට දිස්ත්‍රික්ක 18කින් වඳ වී ගොස්…