මගීන් 100ක් රැගෙන ගිය යාත්‍රාවක් ගිනි ගනී

දකුණු තායිලන්තයට ඔබ්බෙන් සූරත් තානි නම් මුහුදු ප්‍රදේශයේදී මගීන් 100ක් පමණ සිටි යාත්‍රාවක් ගිනිගෙන ඇති බව…