ගාල්ල මාකුඹුර බස් ‘අද සිට’ කාලසටහනට පමණයි – 18 සිට වර්ජනයක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගාල්ල මාකුඹුර පුද්ගලික බස් රථ අද (11) සිට කාලසටහනට අනුව පමණක් ධාවනය කරන…