දකුණේ පාතාලය පාලනය නොකළ පොලිස් ලොක්කන්ගේ තරු ගැලවෙන ලකුණු

පසුගිය සමයේ දකුණු පළාතේ සිදු වූ වෙඩි තැබීම්, ඝාතන ඇතුළු අපරාධ සිදුවීම්වලට අදාළව කෙරෙන විමර්ශනවල දී,…