දකුණු ආසියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ පරතරය අවම රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවත්

වාර්ෂික ගෝලීය ස්ත්‍රී පුරුෂ පරතර වාර්තාවට අනුව දකුණු ආසියානු කලාපයේ තෙවැනි ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා…

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ජනපති අතින් විවෘත වෙයි

ගාල්ල – කරාපිටියේ ඉදිකළ ජර්මන් – ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව නව කාන්තා රෝහල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා…