සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් පැහැරගත් ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයන් සහ යාත්‍රව මුදාගනී

සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් පැහැරගත් “ලොරේන්සෝ පුතා 04” බහුදින යාත්‍රාව සහ එහි සිටි ධීවරයන් හය දෙනා…