ගරුසරු හා Smart Youth Club ඇතුළු සේවාවන් රැසක් සමග ”ජයගමු ශ්‍රි ලංකා” කෑගල්ලට

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන “ජයගමු ශ්‍රි ලංකා” ජනතා ජංගම සේවය…