ධාවනය වෙමින් තිබූ බසයේ රියදුරු අසුනේදීම මියගිහින්

නුවරඑළියේ සිට නාවලපිටිය දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ නාවලපිටිය ලංගම ඩිපෝවට අයත් බස් රථයක රියැදුරා, එම බස්…