සිංහල දෙමළ අවුරුද්ද නිසා නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල පසුබෑමක්

අප්‍රේල් මාසයේ දී මෙරට නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා. මාර්තු…